Studia podyplomowe są przeznaczone dla informatyków, elektroników oraz innych osób z wykształceniem wyższym (I lub II stopnia) zajmujących się zastosowaniem i projektowaniem systemów komputerowych. Studia podyplomowe obejmują pięć grup zagadnień:

 • sieci komputerowe,
 • bazy danych,
 • programowanie obiektowe w języku Java,
 • technologie mobilne (systemy Android i iOS),
 • bezpieczeństwo systemów i sieci komputerowych.

Organizacja zajęć na studiach podyplomowych

    Studia są prowadzone systemem zaocznym w soboty i trwają dwa semestry - od października 2019 do września 2020. Zajęcia obejmują 255 godzin wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych. Słuchaczy obowiązuje zaliczenie wszystkich zajęć przewidzianych programem studiów, zdanie egzaminów, napisanie pracy końcowej i jej prezentacja na seminarium kończącym studia (obrona pracy). Obrony prac końcowych odbywają się po zakończeniu zajęć w czerwcu (I termin) oraz we wrześniu (II termin). Słuchacz, który uzyskał obowiązujące zaliczenia, zdał wymagane egzaminy końcowe, napisał i obronił pracę końcową otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

    Studenci, którzy nie ukończyli studiów podyplomowych w roku akademickim, w którym rozpoczęli studia, mogą je dokończyć w latach następnych na zasadzie reaktywacji na studia wnosząc stosowną opłatę reaktywacyjną.

    Zajęcia na studiach prowadzone są przez profesorów i pracowników Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz zaproszonych specjalistów z innych instytutów na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Zajęcia odbywają się w budynku Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki w Gliwicach przy ul. Akademickiej 16. Wykłady prowadzą następujący pracownicy Wydziału:

 • Prof. dr hab. inż. Stanisław KOZIELSKI
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej KWIECIEŃ
 • Dr inż. Wojciech MIELCZAREK - Kierownik studiów podyplomowych
 • Dr inż. Michał MAĆKOWSKI
 • Dr hab. inż. Paweł KASPROWSKI
 • Dr inż. Adam DUSZEŃKO
 • Dr inż. Michał SAWICKI

Każdy z prowadzonych przedmiotów kończy się zaliczeniem. Formy zaliczenia dostosowane są do prezentowanych treści i obejmują – kartkówki, testy, oraz projekty. Ponadto, w drugim semestrze uczestnicy studiów realizują, pod opieką promotora, indywidualną pracę końcową. Tematyka pracy obejmuje wybrane zagadnienia omawiane w trakcie zajęć dydaktycznych. Praca końcowa poddawana jest recenzji, a jej ocena jest średnią arytmetyczną z ocen promotora oraz recenzenta.

Studia kończą się egzaminem składającym się z prezentacji pracy końcowej oraz odpowiedzi na pytania zadane przez trzyosobową komisję egzaminacyjną. Ocenie podlega sposób rozwiązania problemu oraz zastosowanie wiedzy zdobytej podczas studiów. W wyniku prac komisji sporządzany jest protokół z egzaminu końcowego z zestawieniem ocen. 

    Dokumenty prawne związane ze studiami:

Regulamin studiów podyplomowych obowiązujący na Politechnice Śląskiej