Informatyka jest jedną z najszybciej zmieniających się dziedzin nauki, udostępniającą wciąż nowe rozwiązania sprzętowe i technologie oprogramowania. Podstawowym celem studiów podyplomowych jest umożliwienie uczestnikom zapoznanie się z aktualnym stanem wiedzy i technologii w zakresie sieci komputerowych, systemów i baz danych. Wykorzystanie możli­wości oferowanych przez technologie informatyczne wymaga zapewnienia niezbędnego po­ziomu bezpieczeństwa działania systemów, a także bezpiecznego postępowania użytkownika, który z tych możliwości korzysta.

Program studiów obejmuje zagadnienia związane z architekturą syste­mów komputerowych, przetwarzaniem, przesyłaniem i przechowywa­niem informacji w systemie, bezpieczeństwem informacji oraz bezpieczeństwem systemów. Dotyczy to zarówno systemów skupionych jak i rozproszonych (sieci komputerowych), przeznaczonych do zastosowań domowych, biurowych i przemysłowych. Ważne miejsce w programie studiów zajmują technologie internetowe i technologie mobilne oraz metody projektowania, two­rzenia i zarządzania bazami danych.

Wraz z wiedzą przekazywa­ną na wykładach studia umożliwiają nabycie szeregu umieję­tno­ści doskonalonych na ćwiczeniach laboratoryjnych oraz projekcie końcowym.

Naszą ofertę kierujemy do absolwentów wyższych uczelni zajmujących się zastosowaniem i projektowaniem systemów komputerowych, w tym:

  • osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemów i sieci komputerowych,
  • osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityk bezpieczeństwa w przedsiębior­stwie,
  • osób odpowiedzialnych za utrzymanie sieci przemysłowych,
  • osób zajmujących się projektowaniem systemów bazodanowych,
  • osób tworzących aplikacje zorientowane na akwizycje danych i kontrolę urządzeń w sieciach obiektowych (polowych i laboratoryjnych),
  • osób projektujących aplikacje na urządzenia mobilne,
  • osób zainteresowanych komunikacją w systemach komputerowych.

 Do efektów kształcenia prezentowanych studiów zaliczyć można:

Symbol

Efekty kształcenia

WIEDZA

SP_W01

Słuchacz zna zasady działania protokołów komunikacyjnych i usług w sieci

SP_W02

Słuchacz zna metody i narzędzia monitorowania komunikacji w sieciach lokalnych i rozległych

SP_W03

Słuchacz zna zasady integracji protokołów komunikacyjnych sieci przewodowych i bezprzewodowych

SP_W04

Słuchacz zna metody monitorowania i ograniczania dostępu do systemów komputerowych

SP_W05

Słuchacz zna zasady zapewnienia bezpieczeństwa przesyłania, przechowywania i przetwarzania informacji

SP_W06

Słuchacz zna podstawowe typy zagrożeń sieciowych i metody zapobiegania infekcjom systemów komputerowych

SP_W07

Słuchacz zna metody projektowania, tworzenia i zarządzania bazami danych

SP_W08

Słuchacz zna serwery i narzędzia zarządzania bazami danych

SP_W09

Słuchacz zna topologie, protokoły i rozwiązania firmowych sieci przemysłowych

SP_W10

Słuchacz zna standardowe interfejsy komputerowe: RS-232 (COM), USB, FireWire (IEEE1394), GPIB (IEEE488.2) i języki kontroli urządzeń peryferyjnych

SP_W11

Słuchacz zna technologie internetowe oparte na języku Java

SP_W12

Słuchacz zna architektury i zasady działania systemów operacyjnych, implementowa­nych na urządzenia mobilne

SP_W13

Słuchacz zna zasady tworzenia aplikacji pracujących pod kontrolą systemów operacyjnych implementowanych na urządzenia mobilne

UMIEJĘTNOŚCI

SP_U01

Słuchacz posiada umiejętność konfiguracji środowiska sieciowego (routerów, serwerów usługowych i stacji roboczych)

SP_U02

Słuchacz posiada umiejętność badania wydajności i jej poprawy dla serwerów usługowych

SP_U03

Słuchacz posiada umiejętność konfigurowania bezpiecznego środowiska użytkownika systemu komputerowego

SP_U04

Słuchacz posiada umiejętność zapewnienia integralności danych i niezawodności działania systemów komputerowych

SP_U05

Słuchacz posiada umiejętność tworzenia i monitorowania przestrzegania polityk bezpieczeństwa systemów komputerowych

SP_U06

Słuchacz posiada umiejętność przygotowania kompleksowego środowiska do zarządzania danymi

SP_U07

Słuchacz posiada umiejętność parametryzacji sieci przemysłowej i optymalizacji jej pracy

SP_U08

Słuchacz posiada umiejętność oprogramowania komunikacji na portach RS-232, USB, FireWire lub GPIB oraz kontroli urządzeń w języku SCPI

SP_U09

Słuchacz posiada umiejętność projektowania aplikacji internetowych opartych na języku Java

SP_U10

Słuchacz posiada umiejętność wskazania wad i zalet najpopularniejszych systemów operacyjnych, stosowanych w urządzeniach mobilnych (Android/Windows Phone 7/iPhone OS)

SP_U11

Słuchacz posiada umiejętność wykorzystania poznanych technik projektowania oraz środowisk projektowych do tworzenia prostych aplikacji na popularne urządzenia mobilne

KOMPETENCJE

SP_K01

Słuchacz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

SP_K02

Słuchacz zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej.

SP_K03

Słuchacz potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując różne role.